Tekst jednolity Statutu

Fundacji Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Popłonyk – Skrzypczak w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, w dniu 23 lutego 2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Świdnica.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać tytuły Członka Honorowej Rady Fundacji, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i szkoleniowej.
 2. Współdziałanie z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w pracach naukowo - badawczych związanych z technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 3. Współpraca z organami administracji państwowej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie Pest Control
 4. Certyfikacja oraz wdrażanie norm i standardów związanych z bezpieczeństwem żywności.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną:

 1. Szkolenia i sympozja w zakresie norm i standardów bezpieczeństwa produkcji żywności.
 2. Szkolenia z zakresu środków biobójczych oraz ekologicznych metod zwalczania i monitorowania szkodników.
 3. Szkolenia z Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w\w zakresie. - prowadzenie działalności oświatowej.
 4. Szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji.
 5. Prowadzenie badań z zakresu środków biobójczych oraz ekologicznych metod zwalczania i monitorowania szkodników.
 6. Badanie funkcjonującej metodologii zwalczania szkodników oraz wykorzystywanych urządzeń. Promowanie i dystrybucja produktów posiadających pozytywną rekomendację fundacji.
 7. Prace rozwojowe dotyczące metod i urządzeń Pest Control, wdrażanie opracowanych technologii i ich dystrybucja do podmiotów profesjonalnych.
 8. Prowadzenie audyty biologa podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony przed szkodnikami.
 9. Prowadzenie audytów dostawców z zakresu ochrony przed szkodnikami – w ramach kontroli łańcucha dostaw.
 10. Przeprowadzanie analiz zagrożeń z zakresu ochrony przed szkodnikami dla zakładów produkcyjnych.
 11. Przeprowadzanie ekspertyz identyfikujących szkodniki co do gatunku.
 12. Certyfikacja oraz wdrażanie Normy Polskiego Komitetu Normalizacji dotyczącej Pest Control.
 13. Wydawnictwo: publikacja czasopism, prasy branżowej związanej, książek z bezpieczeństwem żywności (papierowo lub/i elektronicznie).
 14. Współdziałanie z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w pracach naukowo - badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 15. Współpraca z organami administracji państwowej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie Pest Control.
 16. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji oraz grantów,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.
 3. Darczyńcami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne, inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji, darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.
 4. Darczyńca może zastrzeż sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach działań Fundacji - przeznacza wniesione środki.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących dotację lub subwencję, darczyńców, spadkodawców lub zapisodawców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność Gospodarcza

§ 12

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
 4. Z funduszu założycielskiego Fundacji wydziela się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jako pierwotne środki majątkowe przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji.
 5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

§ 13

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) w zakresie:

 1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
 2. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
 3. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 5. badania i analizy techniczne (71.20)
 6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1)
 7. reklama (73.1)
 8. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
 9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 10. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 11. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
 12. pozaszkolne formy edukacji (85.5)
 13. działalność wspomagająca edukację (85.6)
 14. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 15. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
 16. działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
 17. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

Władze Fundacji

§ 14

 1. Władzami fundacji są
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji,
  • Honorowa Rada Fundacji, dalej zwana Radą Honorową.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada lub Fundator.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
 5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszone osoby na wniosek członka Rady i po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego Rady.
 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub przez Fundatora.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o przyznaniu tytułów Członka Honorowej Rady Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 21

Oświadczenia woli we wszystkich sprawach w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rada Honorowa

§ 22

 1. Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada Honorowa składa się z nieograniczonej liczby członków, którym Zarząd nadał tytuł Członka Honorowej Rady Fundacji.
 3. Rada Honorowa Fundacji może opiniować działania statutowe Fundacji i może określać ogólne ramy rozwoju Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Honorowej zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Honorowej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Zmiana Statutu

§ 23

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji w zakresie projektowanych zmian.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.